Tra cứu thông tin giao dịch

Loại: TDC – Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
Tổng số phát hành: 150,000,000 TDC
Tổng lượng đã phát hành: 43,712,115 TDC
Khối lượng giao dịch 24h: 20 TDC
Phân chia lợi nhuận sau thuế:
Vận hành hệ thống sàn TRUSTdex (20%): 0
Phân chia cho cổ đông sở hữu TDC (80%): 0

Khối lượng giao dịch 24h: 20 TDC

Số lượt giao dịch 24h: 1 Lượt

Tổng lượng đã phát hành: 43,712,115 TDC

Tổng số lượt giao dịch: 3,977 Lượt

Tổng số thành viên: 13,578 Thành viên

Giai đoạn 2: IBO Ready từ 16/07/2018 - 25/10/2018

Số lượng đã bán online: 6,796,087 TDC. - offline: 54,795 TDC

Số lượng còn lại: 18,149,118 TDC


Ngày Loại giao dịch TK chuyển TK nhận Số lượng
14/12/2018 08:15:17 Bonus ****ertdc ****ietthang 20 TDC
11/12/2018 08:29:01 Bonus ****ertdc ****trade5 20 TDC
10/12/2018 08:32:08 Bonus ****ertdc ****tran 20 TDC
10/12/2018 08:32:07 Bonus ****ertdc ****ypham 20 TDC
06/12/2018 10:05:44 Bonus ****ertdc ****tdex01 20 TDC
06/12/2018 10:05:42 Bonus ****ertdc ****gpn070683 20 TDC
06/12/2018 10:05:06 Bonus ****ertdc ****oa1979 20 TDC
06/12/2018 10:05:04 Bonus ****ertdc ****uowng1 20 TDC
06/12/2018 09:48:49 Bonus ****ertdc ****oa1979 20 TDC
06/12/2018 09:48:48 Bonus ****ertdc ****htam222 20 TDC
06/12/2018 09:48:08 Bonus ****ertdc ****oa1979 20 TDC
06/12/2018 09:48:07 Bonus ****ertdc ****thithiets11 20 TDC
06/12/2018 09:46:26 Bonus ****ertdc ****etervn 20 TDC
05/12/2018 13:33:17 Bonus ****ertdc ****e123 20 TDC
05/12/2018 13:33:15 Bonus ****ertdc ****HAI 20 TDC
05/12/2018 11:22:14 Bonus ****ertdc ****ga 20 TDC
05/12/2018 11:22:13 Bonus ****ertdc ****tay 20 TDC
05/12/2018 08:18:54 Bonus ****ertdc ****anhk4 20 TDC
05/12/2018 08:18:52 Bonus ****ertdc ****vu854 20 TDC
05/12/2018 08:13:56 Bonus ****ertdc ****e123 20 TDC
05/12/2018 08:13:55 Bonus ****ertdc ****del 20 TDC
04/12/2018 16:18:28 Bonus ****ertdc ****tdex01 20 TDC
04/12/2018 16:18:26 Bonus ****ertdc ****htung69 20 TDC
04/12/2018 15:41:19 Bonus ****ertdc ****tdex01 20 TDC
04/12/2018 15:41:18 Bonus ****ertdc ****nguyet 20 TDC
04/12/2018 15:34:55 Bonus ****ertdc ****tdex01 20 TDC
04/12/2018 15:34:53 Bonus ****ertdc ****uong 20 TDC
04/12/2018 15:25:19 Bonus ****ertdc ****tdex01 20 TDC
04/12/2018 15:25:17 Bonus ****ertdc ****minh 20 TDC
04/12/2018 15:02:08 Bonus ****ertdc ****tdex01 20 TDC
04/12/2018 15:02:07 Bonus ****ertdc ****thang 20 TDC
04/12/2018 15:01:38 Bonus ****ertdc ****hocxitrum 20 TDC
04/12/2018 15:01:36 Bonus ****ertdc ****ateo 20 TDC
04/12/2018 08:26:08 Bonus ****ertdc ****oa1979 20 TDC
04/12/2018 08:26:06 Bonus ****ertdc ****ram19 20 TDC
04/12/2018 08:23:53 Bonus ****ertdc ****oa1979 20 TDC
04/12/2018 08:23:51 Bonus ****ertdc ****ngphuong76 20 TDC
04/12/2018 08:23:21 Bonus ****ertdc ****oa1979 20 TDC
04/12/2018 08:23:21 Bonus ****ertdc ****oa1979 20 TDC
04/12/2018 08:23:20 Bonus ****ertdc ****nhdao1 20 TDC
04/12/2018 08:23:19 Bonus ****ertdc ****thailx1 20 TDC
04/12/2018 08:22:51 Bonus ****ertdc ****oa1979 20 TDC
04/12/2018 08:22:49 Bonus ****ertdc ****ida11 20 TDC
04/12/2018 08:22:24 Bonus ****ertdc ****tran 20 TDC
04/12/2018 08:22:22 Bonus ****ertdc ****GTHAO 20 TDC
04/12/2018 08:21:56 Bonus ****ertdc ****namBd90 20 TDC
04/12/2018 08:21:54 Bonus ****ertdc ****dao33 20 TDC
04/12/2018 08:21:26 Bonus ****ertdc ****oa1979 20 TDC
04/12/2018 08:21:24 Bonus ****ertdc ****enthihuyen1 20 TDC
04/12/2018 08:21:01 Bonus ****ertdc ****quoctuan1986 20 TDC
04/12/2018 08:20:29 Bonus ****ertdc ****gductienz268 20 TDC
04/12/2018 08:20:27 Bonus ****ertdc ****uq1 20 TDC
03/12/2018 08:36:17 Bonus ****ertdc ****andi 20 TDC
03/12/2018 08:36:15 Bonus ****ertdc ****ovad 20 TDC
03/12/2018 08:35:41 Bonus ****ertdc ****andi 20 TDC
03/12/2018 08:35:39 Bonus ****ertdc ****rawen 20 TDC
03/12/2018 08:29:28 Bonus ****ertdc ****e123 20 TDC
03/12/2018 08:29:26 Bonus ****ertdc ****uongx 20 TDC
03/12/2018 08:27:59 Bonus ****ertdc ****son 20 TDC
03/12/2018 08:26:49 Bonus ****ertdc ****etbtc 20 TDC
03/12/2018 08:26:47 Bonus ****ertdc ****lebtc 20 TDC
03/12/2018 08:22:41 Bonus ****ertdc ****congtrang 20 TDC
03/12/2018 08:22:39 Bonus ****ertdc ****hhong 20 TDC
03/12/2018 08:16:04 Bonus ****ertdc ****hanhto1006 20 TDC
03/12/2018 08:16:02 Bonus ****ertdc ****hyen194 20 TDC
03/12/2018 08:15:22 Bonus ****ertdc ****enchuyen1011 20 TDC
03/12/2018 08:15:20 Bonus ****ertdc ****hthieutien90 20 TDC
01/12/2018 10:42:10 Bonus ****ertdc ****ga 20 TDC
01/12/2018 10:42:08 Bonus ****ertdc ****etbtc 20 TDC
01/12/2018 10:23:57 Bonus ****ertdc ****ao 20 TDC
01/12/2018 10:23:55 Bonus ****ertdc ****DUC213 20 TDC
01/12/2018 10:22:04 Bonus ****ertdc ****ao 20 TDC
01/12/2018 10:22:03 Bonus ****ertdc ****ngdinh 20 TDC
01/12/2018 10:21:31 Bonus ****ertdc ****tran 20 TDC
01/12/2018 10:21:29 Bonus ****ertdc ****B77 20 TDC
01/12/2018 10:07:57 Bonus ****ertdc ****ao 20 TDC
01/12/2018 10:07:54 Bonus ****ertdc ****trang 20 TDC
01/12/2018 08:45:58 Bonus ****ertdc ****namBd90 20 TDC
01/12/2018 08:45:56 Bonus ****ertdc ****ithuhowgx1 20 TDC
01/12/2018 08:44:53 Bonus ****ertdc ****namBd90 20 TDC
01/12/2018 08:44:51 Bonus ****ertdc ****huong1 20 TDC
01/12/2018 08:44:22 Bonus ****ertdc ****namBd90 20 TDC
01/12/2018 08:44:20 Bonus ****ertdc ****gnha1 20 TDC
01/12/2018 08:43:55 Bonus ****ertdc ****namBd90 20 TDC
01/12/2018 08:43:53 Bonus ****ertdc ****chon2 20 TDC
01/12/2018 08:43:00 Bonus ****ertdc ****namBd90 20 TDC
01/12/2018 08:42:58 Bonus ****ertdc ****enhuy2 20 TDC
01/12/2018 08:42:44 Bonus ****ertdc ****namBd90 20 TDC
01/12/2018 08:42:43 Bonus ****ertdc ****nh100 20 TDC
01/12/2018 08:42:14 Bonus ****ertdc ****namBd90 20 TDC
01/12/2018 08:42:12 Bonus ****ertdc ****ung111 20 TDC
01/12/2018 08:40:01 Bonus ****ertdc ****namBd90 20 TDC
01/12/2018 08:39:59 Bonus ****ertdc ****huongx15 20 TDC
01/12/2018 08:39:35 Bonus ****ertdc ****tTran 20 TDC
01/12/2018 08:37:51 Bonus ****ertdc ****namBd90 20 TDC
01/12/2018 08:37:49 Bonus ****ertdc ****anh398 20 TDC
01/12/2018 08:37:04 Bonus ****ertdc ****gchi 20 TDC
01/12/2018 08:37:02 Bonus ****ertdc ****dhoang 20 TDC
01/12/2018 08:36:15 Bonus ****ertdc ****gke3 20 TDC
01/12/2018 08:36:13 Bonus ****ertdc ****hngox12 20 TDC